Nanofelbontású méréstechnika I.

Egyetem/Kar/Intézet/Tanszék: Miskolci Egyetem, Mőszaki Anyagtudományi Kar, Anyagtudományi Intézet, Kihelyezett Nanotechnológiai Tanszék

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: Az anyagmérnöki alapképzésben (BSc) résztvevő hallgatók által választható Nanotechnológia Szakirány egyik kötelező tantárgya

A kurzus célja: Bemutatni azokat a mikroszkópos módszereknek az elméleti hátterét, amelyekkel a hallgatók a következő féléves gyakorlataik során találkozni fognak. A vizsgálati módszereken túlmenően a tárgy szintetizálja azokat az anyagszerkezeti, fizikai alapjelenségeket, amelyek szükségesek a mikroszkópos módszerekkel nyert információk helyes értelmezéséhez. A mérnöki tudás fontos része, hogy felmerülő problémák megoldásánál legyenek a hallgatóknak ismeretei az alkalmazható mikroszkópos anyagvizsgálatai lehetőségekről és általuk nyerhető információkról, ez is a tárgy hosszú távú
célja.

A kurzus leírása: A 3 óra előadás egy blokkban tartva. A kurzus 2 fő mikroszkópos vizsgálati fejezetből áll: Elektron és Pásztázó Tőszondás Mikroszkópia. Ezek alfejezetekre vannak bontva, amelyekből 2-3 rész tárgyalása jut egy blokkra. A kurzus a Pásztázó Tőszondás Mikroszkópiával kezdődik, és egy alkalommal, demonstrációs céllal a tanultak a Nanoedukátorokon bemutatásra kerülnek. A hallgatok az előadásokon használt számítógépes anyagokat megkapják.

A kreditpontok megszerzésének követelményei: A félév során az előadások látogatása elvárt 70%-ban, ami az aláírás megszerzésének a feltétele. A szóbeli vizsgán a hallgató az előre megadott tételsorból a két nagy tématerületből egy-egy tételt húz, amiből felkészül. A vizsga során a hallgató szóban felel és közben a témához illeszkedő kérdéseket kap, amire adott válaszok a meghatározóak, a felkészülési jegyzet nem értékelendő csak a vizsgázó segítségére szolgál.

Oktatási módszer: táblánál, krétával, számítógépes kivetítés

Előfeltételek: Anyagszerkezettan I (1. félév), Anyagszerkezettan II (2. félév), Fizikai kémia (2. félév)

Ajánlott irodalom:
1. Pozsgai Imre, A pásztázó Elektronmikroszkópia és az Elektronsugaras mikroanalizis alapjai, ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 1995.
2. Pozsgai Imre, Az analitikai Elektronmikroszkópia alapjai, ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 1996.
3. Simonyi Károly, Elektronfizika, 1. és 4. rész, Tankönyvkiadó, 1965.
4. V.L. Mirolov, Fundamentals of Scanning Probe Microscopy, Russian Ac. Sci, 2004
5. D. Brandon and W.D. Kaplan, Microstructural Characterization of Materials, J. Wiley, 2008.
6. Jelen tantárgyleírás
Jelen verzió lezárva: 2010. május.

Tárgyfelelős: 
Dr. Hegman Norbert
Képzés: 
Anyagmérnöki BSc
Félév: 
negyedik
Kurzus típusa: 
Előadás
Óraszám/hét: 
3+0
Kreditek száma: 
3