Tömbi nanoanyagok

Tárgyfelelős és előadó: dr. Krállics György, egyetemi docens*

Társszerző: dr. Gubicza Jenő, egyetemi docens**

Egyetem/Kar/Intézet/Tanszék: *Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki
Kar, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
**Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Anyagfizikai Tanszék

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: Az anyagmérnöki mesterképzésben (MSc) résztvevő hallgatók által választható tantárgy 

A kurzus célja: Az előadás célja a tömbi nanoszerkezető (NSZ) anyagok előállítási módszereinek, mikroszerkezetének és speciális tulajdonságaik bemutatása, különös tekintettel azok alkalmazására. A gyakorlat célja egyes nanoanyag előállítási eljárások laboratóriumi körülmények közötti kipróbálása, az így kapott anyagok mikroszerkezetének, mechanikai tulajdonságainak és termikus stabilitásának vizsgálata.

A kurzus leírása: Az előadások a szemeszter első felében heti 2 óra időtartamban kerülnek megtartásra. A szemeszter második felében pedig csak gyakorlatokat tartunk. Ezzel a lebonyolítással biztosítható, hogy az önálló gyakorlati munka elvégzéséhez a megfelelő elméleti alapok időben rendelkezésre álljanak. A gyakorlatok során a hallgatók egyéni laboratóriumi
feladatot oldanak meg. 

A kreditpontok megszerzésének követelményei: A félév során évközi feladatot kell készíteni, amely mérésekből, azok kiértékeléséből valamint egy szóbeli ismertetésből és írásos jelentés elkészítéséből áll. A max. 100 pont értékő feladatot (ef) a szorgalmi időszak végéig kell befejezni Ezen túl a félév során egy zárthelyit írnak a hallgatók, ami maximum 100 pontot ér
(zh). A sikertelen zh pótlási lehetősége biztosítva van. Mindkét feladat külön-külön 41 %-os
teljesítése szükséges az aláíráshoz. A félévi jegy megszerzésének alapja a félévközi teljesítmény.
Az érdemjegy számításához használt pontszám az alábbi formulával számolható: Psz=(zh+ef)/2

 

A fenti képlet alapján az alábbi érdemjegyek szerezhetők: 0-40-elégtelen (1), 41-55 elégséges (2), 56-70 közepes (3), 71-85 jó(4), 86-100 jeles (5).
 
Oktatási módszer: Az előadások részletes vázlatát a hallgatók előzetesen megkapják. Az előadó a tananyagot írásvetítő és tábla felhasználásával ismerteti.
 
Előfeltételek: Anyagszerkezettan I (BSc 1. félév), Anyagszerkezettan II (BSc 2. félév), Nanoanyagok (BSc 3. félév). Intenzív képlékenyalakítás (BSc 6. félév).
 
Ajánlott irodalom:
1. BULK NANOSTRUCTURED MATERIALS, (WILEY–VCH), eds.: M.J. Zehetbauer and Y.T. Zhu (2009) ISBN: 978-3-527-31524-6.
2. V. Viswanathan, T. Laha, K. Balani, A. Agarwal, S. Seal: Challenges and advances in nanocomposite processing techniques, Materials Science and Engineering R 54 (2006) 121–285.
3. M.A. Meyers, A. Mishra, D.J. Benson: Mechanical properties of nanocrystalline materials, Progress in Materials Science 51 (2006) 427–556.
4. S.C. Tjong, Haydn Chen: Nanocrystalline materials and coatings, Materials Science and Engineering R 45 (2004) 1–88.
5. Bevezetés a nanoszerkezető anyagok világába, (szerk.. Csanády Andrásné, Kálmán Erika, Konczos Géza), ELTE Eötvös Kiadó Kft, Budapest, 2009, ISBN: 9789 6328 4053
 
Jelen verzió lezárva: 2010. május 31.
Tárgyfelelős: 
Dr. Krállics György
Képzés: 
Anyagmérnöki MSc
Félév: 
negyedik
Kurzus típusa: 
Előadás+ gyakorlat
Óraszám/hét: 
1 + 1
Kreditek száma: 
2