Intenzív képlékeny alakítás

Egyetem/Kar/Intézet/Tanszék: *Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
**Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Anyagfizikai Tanszék

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: Az anyagmérnöki alapképzésben (BSc) résztvevő hallgatók által választható Nanotechnológia Szakirány egyik kötelező tantárgya

A kurzus célja: A tömbi nanoszerkezető (NSZ) anyagok egyik előállítási módszerének, az intenzív képlékenyalakítás (IKA) eljárásainak a bemutatása, az alakítás során lejátszódó anyagszerkezeti és makroszkópikus tulajdonságváltozások ismertetése. Az egyes eljárások laboratóriumi körülmények közötti kipróbálása, az így kapott anyagok mechanikai tulajdonságainak megmérése.

A kurzus leírása: Az előadások a szemeszter első felében heti 2 óra, a gyakorlatok a szemeszter teljes időszakában hetente 2 óra időtartamban kerülnek megtartásra. Ezzel a lebonyolítással biztosítható, hogy az önálló gyakorlati munka elvégzéséhez a megfelelő elméleti alapok időben rendelkezésre álljanak. A gyakorlatoknál az IKA eljárások bemutatása után a hallgatók egyéni laboratóriumi feladatot oldanak meg.

A kreditpontok megszerzésének követelményei: A félév során évközi feladatot kell készíteni, amely mérésekből, azok kiértékeléséből valamint egy szóbeli ismertetésből és írásos jelentés elkészítéséből áll. A max. 100 pont értékő feladatot (ef) a szorgalmi időszak végéig kell befejezni Ezen túl a félév során egy zárthelyit írnak a hallgatók, ami maximum 100 pontot ér (zh). A sikertelen zh pótlási lehetősége biztosítva van. Mindkét feladat külön-külön 41 %-os teljesítése szükséges az aláíráshoz. A félévi jegy megszerzésének alapja a félévközi teljesítmény. Az érdemjegy számításához használt pontszám az alábbi formulával számolható: Psz=(zh+ef)/2
A fenti képlet alapján az alábbi érdemjegyek szerezhetők: 0-40-elégtelen (1), 41-55 elégséges (2), 56-70 közepes (3), 71-85 jó (4), 86-100 jeles (5).

Oktatási módszer: Az előadások részletes vázlatát a hallgatók előzetesen megkapják. Az előadó az tananyagot írásvetítő és tábla felhasználásával ismerteti.

Előfeltételek: Anyagszerkezettan I (1. félév), Anyagszerkezettan II (2. félév), Nanoanyagok (3. félév).

Ajánlott irodalom:
1. R.Z. Valiev, R.K. Islamgaliev,I.V. Alexandrov. Bulk nano- structured materials from
severe plastic deformation. Progress in Materials Science 45 (2000) 103-189.
2. Severe Plastic deformation (SPD) processes for metals. CIRP Annals-Manufacturing
Technology 57 (2008) 716-753
3. Alexander P. Zhilyaev Terence G. Langdon.Using high-pressure torsion for metal
processing:Fundamentals and applications. Progress in Materials Science 53 (2008) 893–979
4. BULK NANOSTRUCTURED MATERIALS, (WILEY–VCH), eds.: M.J. Zehetbauer and
Y.T. Zhu (2009) ISBN: 978-3-527-31524-6.
5. R.Z. Valiev, Y. Estrin, Z. Horita, T.G. Langdon, M.J. Zehetbauer, Y.T. Zhu: Producing
Bulk Ultrafine-Grained Materials by Severe Plastic Deformation JOM 56 (4) (2006) 33–39.
6. R.Z. Valiev, T.G. Langdon: Principles of equal-channel angular pressing as a processing
tool for grain refinement Prog. Mater. Sci. 51 (2006) 881–981.
Jelen verzió lezárva: 2010. május. 31.
 

Tárgyfelelős: 
Dr. Krállics György
Képzés: 
Anyagmérnöki BSc
Félév: 
hatodik
Kurzus típusa: 
Előadás+gyakorlat
Óraszám/hét: 
1+2
Kreditek száma: 
3