Karbon nanostruktúrák

Egyetem/Kar/Intézet/Tanszék: Miskolci Egyetem, Mőszaki Anyagtudományi Kar, Anyagtudományi Intézet, Kihelyezett Nanotechnológiai Tanszék

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: Az anyagmérnöki alapképzésben (BSc) résztvevő hallgatók által választható Nanotechnológia Szakirány egyik kötelezően választható tantárgya.

A kurzus célja: Megmutatni, hogy a fémek a szilikátos anyagok a polimerek mellett a tisztán szenet tartalmazó karbon anyagok szerteágazóan jelen vannak az életünkben. A szén nano tartományban előállított módosulatai több területen ígéretesek és napjaink kutatásának anyagfejlesztéseinek témái. A tantárgy bevezetés a karbon anyagok szerkezetének, adott szerkezettel rendelkező karbon anyagok előállításának megismerésébe.

A kurzus leírása: A tantárgy 2 órás előadások formájában 10 tématerületet érintve kerül megtartásra. Kezdődik a szén, mint elem kémiai sajátosságainak összefoglalásával majd a szén allotróp módosulatai köré rendezve tárgyalja a gyakorlatban jelentős szénformákat bejezve a karbon nanoszálak, karbon nanocsövek ismertetésével.

A kreditpontok megszerzésének követelményei: A félév végén a tananyagot átfogó minimumkérdés sorból a hallgatók zh-t írnak. A zh 50 % teljesítése az aláírás feltétele. A vizsgán a minimumsor számonkérése megismétlődik, mint a vizsga első része (beugró) 70%-os teljesítési szinttel. A feltételt teljesítő hallgatók két lapból álló (két tétel analóg) 20-20 kérdést tartalmazó feladatlapot kapnak, aminek laponkénti 50 %-os teljesítése jelenti az
elégséges szintet. Ezt követően az érdemjegy 10%-onként növekszik.

Oktatási módszer: diavetítéssel illusztrált előadás

Előfeltételek: nincs

Ajánlott irodalom:
1. Berecz E. (szerk) Kémia mőszakiaknak, 3.2 fejezet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (1991)
2. N.N Greenwood, A Earnshow: Az elemek kémiája, 8. fejezet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (2004).
3. Marsh Ed.: Introduction to the carbon science, Butterworts, London (1989).
4. Michio Inagaki: New carbons-Control of Structure and functions. Elsevier, Amsterdam, (2000).
5. P.J.F. Harris: Carbon nanotubes and related structures, New materials for the 21st century. Cambridge Univ. Press. (2001).
6. B.Bushan (ed.): Handbook of Nanotechnology, 2nd edition, Springer, 2007, 1916 pp.
7. Jelen tantárgyleírás.
Jelen verzió lezárva: 2010. június.

Tárgyfelelős: 
Dr. Lakatos János
Képzés: 
Anyagmérnöki BSc
Félév: 
hatodik
Kurzus típusa: 
Előadás
Óraszám/hét: 
2
Kreditek száma: 
2